(04.11.2018)

W wieku szesnastu lat zosta?a arcymistrzyni?

Alina Kashlinskaya to bez w?tpienia jedna z najsilniejszych zawodniczek Europy i ?wiata. Ogromne sukcesy zacz??a odnosi? ju? w m?odym wieku, szybko staj?c si? czo?ow? juniork? ?wiata i maj?c jedynie 16 lat zosta?a arcymistrzyni?. W 2015 roku potwierdzi?a swoj? siln? pozycj? w szachach kobiecych zdobywaj?c br?zowy medal Mistrzostw Europy Kobiet. Przede wszystkim to mi?a, urocza, inteligentna kobieta, kt?rej m??em ma szcz??cie by? najsilniejszy Polski szachista Rados?aw Wojtaszek. Razem mieszkaj? w Warszawie i mimo ?e Alina reprezentuje Rosj?, to dla nas Polak?w jest naszaZaledwie kilka dni temu Para odnios?a niespotykany sukces razem wygrali w najsilniejszy Open na ?wiecie chess.com Isle of Man International Radek w kategorii g??wnej, a Alina w kategorii kobiet. Mimo napi?tego grafiku Alina znalaz?a czas, ?eby opowiedzie? mi o tym wspania?ym do?wiadczeniu (m?wi?am Wam, ?e jest przemi?a!):

Sukces na wyspie MAN

Anna Kantane: Ogromne, ogromne gratulacje!Pierwsza norma arcymistrzowska, wygranie klasyfikacji kobiet (i 10. miejsce!) w najsilniejszym Openie na ?wiecie, po??czone z wygran? m??a w klasyfikacji generalnej w tym samym Openie i to w dodatku w Twoje urodzinybrzmi a? nierealnie!To chyba by?y jedne z lepszych urodzin?!Jak si? czujesz? Czy spodziewa?a? si? takiego wyniku przed turniejem? Z jakim nastawieniem jecha?a? na t? imprez??

Alina Kashlinkaya:Dzi?kuj?, Aniu! Zgadzam si?, ze brzmi to wszystko na tyle nierealnie, ?e nie mog? uwierzy? czasami, ?e razem z m??em uda?o nam si? wygra? duetem ten turniej, pokazuj?c takie wyniki! Od razu po tym, jak Radek wygra? tie-break z Arkadijem Najdiczem by?am chyba najszcz??liwsz? osob?, je?li nie na ca?ym ?wiecie, to przynajmniej na Wyspie ManNie spodziewa?am si? takiego wyniku, ale my z Radkiem byli?my bardzo pozytywnie nastawieni og?lnie do tej imprezy, bo to by?a nasza pierwsza wizyta na Wyspie Man, ale ju? wcze?niej s?yszeli?my bardzo du?o pozytywnych relacji z tego turnieju. I naprawd? wszystko by?o wspania?e: zaczynaj?c od hotelu, sali, miasta, jedzenia, organizacji wszystko by?o naprawd? na najwy?szym poziomie. Radek nawet od samego pocz?tku m?wi?, ?e ch?tnie m?g?by mieszka? na takiej Wyspie na sta?e

Jaki by? Tw?j (Wasz) tryb podczas turnieju? Macie jaki? specjalny plan dnia?(je?li to nie tajemnica!)

Nie robimy nic nadzwyczajnego, dlatego nie jest to wielka tajemnica. Wstajemy rano w okolicach 9, ?niadanie, przygotowanie. Je?li starczy czasu, to kr?tki spacer, ale rzadko tutaj by?a taka mo?liwo??, bo akurat w tym turnieju runda zaczyna?a si? o 14.30, czyli p?? godziny wcze?niej, ni? zwykle. Tak?e zazwyczaj po przygotowaniu od razu szli?my na obiad, a po obiedzie troch? odpoczywania/czytania. Potem partia. Po partii, kolacja, jakie? fajne seriale i przygotowanie na nast?pnego przeciwnika.

S?ysza?am, ?e sama nie wiedzia?a?, ?e zrobi?a? norm? na arcymistrza na rund? przed zako?czeniem turnieju! Czy to prawda? Jednak na pewno zdawa?a? sobie spraw?, ?e Tw?j wynik jest fenomenalny. Czy by? jaki? moment prze?omowy w trakcie turnieju, szczeg?lna partia, po kt?rej poczu?a?, ?e to b?dzie szczeg?lny wynik?

Tak, naprawd? nie wiedzia?am i szczerze powiem, nie chcia?am wiedzie? o tym, ?e ju? przed ostatni? rund? zrobi?am norm?Ale kilku znajomych ju? zacz??o mi gratulowa? wype?nienia normy GM, tak?e niechc?cy si? dowiedzia?amAle oczywi?cie i tak rozumia?am, ?e mam niesamowity turniej i ?e prawdopodobnie osi?gam co? wielkiegoMy?l?, ?e w tym turnieju dla mnie by?y najwa?niejsze te pierwsze partie, bo widzia?am, ?e w tych partiach nie ust?powa?am swoim rywalom, kt?rymi byli Giri oraz Kramnik. Pierwszy raz w ?yciu gra?am w szachach klasycznych z zawodnikami 2700+ (nawet 2750+). I czu?am, ?e je?li uda mi si? gra? na podobnym poziomie inne partie, to b?dzie dobrze. Tylko, ?e nie wierzy?am, ?e mo?na gra? ca?y turniej mniej wi?cej na takim poziomieAle z ka?d? parti? nabiera?am coraz wi?cej pewno?ci siebie i czu?am, ?e gra po prostu idzie. Lecz nawet wtedy nie mog?am sobie wyobrazi?, ?e uda mi si? wygra? dwie ostatnie partie z przeciwnikami 2600+, szczeg?lnie, ?e wcze?niej nigdy nie uda?o mi si? wygra? ani jednej klasycznej partii z szachist?, kt?ry mia?by ranking wy?szy od 2600.

Kt?ra Twoja partia, z tego turnieju, najbardziej Ci si? podoba, z kt?rej jeste? najbardziej dumna?

My?l?, ?e raczej z ostatniej partii jestem najbardziej zadowolona, bo po pierwsze by?a to wygrana w dniu swoich urodzin, a jak s?ysza?am, to w swoje urodziny szachi?ci raczej statystycznie s?abo graj?, ale ciesz? si?, ?e uda?o mi si? poprawi? t? statystyk? na lepsz?A po drugie, bo ta partia by?a prawie bezb??dna i wszystkie moje ruchy by?y tak naturalne, ?e a? chcia?o si? je zrobi?.

Mistrzostwa ?wiata

Tw?j nast?pny start to M? Kobiet w Khanty-Mansijsku. Jak wygl?da? Tw?j czas przygotowa? do tego turnieju? Jakie s? Twoje cele?

Przygotowywa?am si?, graj?c na Wyspie Man w?a?nieCi??ko stawia? cele przed takim turniejem jak M?, dlatego b?d? po prostu stara? si? gra? najlepiej jak potrafi?.

Oczywi?cie trzymam (i na pewno wszyscy czytelnicy!) za Ciebie kciuki

Dzi?kuj?! Przy okazji chcia?abym bardzo podzi?kowa? moim kolegom i kole?ankom, a tak?e znajomym z Polski, bo otrzymuje olbrzymie wsparcie w trakcie turniej?w!

Jakie s? Twoje dalsze plany i cele szachowe?

Teraz gram M?K, a p??niej my?l?, ?e b?dzie ma?a przerwa w turniejach, bo dosy? du?o ostatnio gra?am i my?l?, ?e ma?y odpoczynek by si? przyda?

Ty i Radek jeste?cie teraz najsilniejsz? par? szachow? NA ?WIECIE! Prawda? Czy macie z tego satysfakcj?? Jak, fakt, ?e Tw?j m?? to tak silny szachista wp?ywa to na Twoj? karier?? Czy trenujecie wsp?lnie? Jak jest podczas turniej?w bardziej stresujesz si? swoimi partiami/wynikami czy Radka?

Tak m?wi?, ale nie sprawdza?am ranking?w innych par szachowychAle oczywi?cie jest to fajne uczucie! M?j m?? bardzo i to naprawd? baaaardzo du?o mi pomaga podczas turniej?w. Jest nie tylko olbrzymim wsparciem, ale tak?e pomaga w przygotowaniach i jest moim psychologiemW domu zdarza nam si? pogra? blitza albo razem potrenowa?, ostatnio nawet mia?am mo?liwo?? wzi?? udzia? w zgrupowaniu m?skiej kadry Polski w sierpniu (za co oddzielnie bardzo dzi?kuj? Bartoszowi So?ko), bo takie treningi treningi daj? bardzo du?o. Podczas turniej?w w momencie, kiedy gram swoj? parti?, to bardziej stresuj? si? moja parti?, ale od razu, jak ko?cz? i id? zobaczy?, co tam u Radka, to ju? zapominam w og?le, ?e gra?am

Inspiracja

I teraz specjalnie dla m?odszych zawodniczek, dla inspiracji, a pewnie i starsi co? dla siebie znajd?! Powiedz, prosz?, co? o swojej karierze, jak nauczy?a? si? gra? w szachy? Co sprawi?o, ?e to szachy sta?y si? Twoj? pasj? i profesj??Kto by? Twoim najwi?kszym wsparciem i kto wywar? na Tobie najwi?kszy wp?yw w Twojej karierze? Jak wygl?da? Tw?j trening jak by?a? ma?a? Czy by?y to tylko szachy?

Nauczy?am si? gra? w szachy kiedy mia?am prawie 7 lat. Na pocz?tku rodzice pokazali podstawowe zasady, a p??niej posz?am na zaj?cia dla og?lnego rozwoju. Nikt nie wiedzia?, ?e b?d? gra?a w szachy jako sport. Ale ju? w pierwszym roku odnosi?am sukcesy i kontynuowa?am trening. Nie zd??y?am zauwa?y?, kiedy szachy sta?y si? dla mnie priorytetem. Na pewno najwi?kszym wsparciem dla mnie zawsze byli rodzice. Bardzo mnie wspierali, znajdywali trener?w, organizowali wszystkie turnieje, ale przy tym nie naciskali. Pami?tam, jak w wieku 8-9 lat, tata wybra? dla mnie ksi??ki szachowe i napisa?, z kt?rej strony mam zacz?? je czyta?. A ja nie zrozumia?am, czy mam przeczyta? tylko t? jedn? stron? czy z tej strony zacz?? czyta? ca?? ksi??k??Potem dosy? szybko si? zorientowa?ami opr?cz zaj?? z trenerami trenowa?am w domu sama. W wieku oko?o 12 lat zacz??am r?wnie? dba? o fizyczn? stron?, bo to jest te? niezb?dne, ?eby m?c wytrzymywa? d?ugie turnieje na dobrym poziomie. Zacz??am biega?.

Co mog?aby? robi?, opr?cz bycia szachistk?? Jakie s? Twoje inne pasje/hobby?

Ci??ko mi jest wyobrazi? swoje ?ycie bez szach?w, bo tak naprawd? wszystko mam z nimi zwi?zane. Nawet m??a szachist?!Ale oczywi?cie mam swoje hobby, ostatnio jestem uzale?niona od zumby i tego najbardziej brakuje mi podczas turniej?w ?e nie ma mo?liwo?ci p?j?? na te zaj?ciaLubi? czyta?, szczeg?lnie biografie sportowc?w albo po prostu ciekawych ludzi. Dosy? d?ugo odmawia?am ogl?dania seriali, bo ostatnio jest to bardzo popularne, ale w ko?cu m?? mnie przekona? i w?a?nie na Wyspie Man sko?czyli?my ogl?da? HousaAle moj? najwi?ksz? pasj? w ?yciu jest sp?dzanie czasu z rodzin?.

Kto jest Twoim ulubionym szachist?? Czy masz swoj? ulubion? parti? szachow??

M?j m??Wojtaszek-Carlsen z Wijk aan Zee, 2015, 1-0

Jak? rad? da?aby? m?odym zawodniczkom, kt?re chc? odnosi? takie sukcesy, jak Ty? A jak? rad? da?aby? rodzicom/trenerom m?odych zawodniczek?

My?l?, ?e najwa?niejsze w ka?dej dziedzinie jest czerpa? przyjemno?? z tego, co robi?. I pracowa?, bo bez tego niestety nie b?dzie wynik?w. A rodzicom my?l?, ?e radzi?abym robi? to, co pewnie i tak robi? czyli wspiera? swoje dzieci

Dzi?kuj? Ci bardzo! I jeszcze raz gratulacje, a tak?e powodzenia podczas M?!

Dzi?kuj?, Aniu!